پرستاری  :
حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

دفتر پرستاری  :
 مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد.
اداره واحد پرستاری بر عهده مدیر خدمات پرستاری (آذر کمالی سروستانی) می باشد که با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بر شرح وظایف پرسنل پرستاری، هوشبری، اتاق عمل نظارت دارد و با برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی به بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان می پردازد.


شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری

شرح وظایف مدیر خدمات پرستاری باتکیه بر رعایت منشور حقوق مددجوو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح ذیل می باشد:
1- برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان.
2- گرد آوری اطلاعات از:
- مرکز شامل: نمودار سازمانی مصوب، هدف، نوع فعالیت ، گزارشات ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری، پرونده های کارکنان، مصاحبه باکارکنان.
- مددجویان: بر حسب نوع بستری ، نیاز مراقبتی ، خدمات ارائه شده.
- منابع شامل نیروی انسانی(پرستاران ، بهیاران، کمک بهیاران، تکنسین هاو کاردان های اطاق عمل و هوشبری و سایر کادر وابسته ) ساختار فیزیکی ، امکانات و تجهیزات.
3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگزاری و دیگر کمیته های درون سازمانی.
 
4- تعیین اهداف( کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت)مبتی بر نیازها جهت تامین حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو، بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع و پیشنهاد به مقامات ذیربط.
 
5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمان بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر.
 
6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص باشرح وظایف مدون( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت کنترل عفونت و ...).
 
7-ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستبابی به اهداف مورد نظر.
 
8- تدوین و اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده در سطوح مختلف پیشگیری.
 
9- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز.
 
10- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف.
 
11- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیت مرکز.
 
12- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری.
 
13- مشارکت در طرحهای پژوهشی.
 
14- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری ار عفونت( کنترل عفونت).
 
15- انجام برنامه ریزی و همکاری باسایر واحدهای ذیریط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری.
 
16- ارائه راهکارهای اساسی دربرنامه ریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط.
 
17- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری بر اساس استانداردهای علمی.
 
18- تعیین حدود و انتظارت و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی باتوجه به امکانات و شرح وظایف مصوب.
 
19- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری.مدیریت پرستاری بیمارستان شهدای سروستانتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-13 13:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ